Loading...

CURSO DE VALENCIANO

/CURSO DE VALENCIANO
CURSO DE VALENCIANO 2017-11-01T06:25:14+00:00

DESCRIPCIÓN

El curso de Valenciano está dirigido principalmente a personas emigrantes de distintas nacionalidades. Se plantea como un curso de iniciación al conocimiento de la lengua valenciana.

OBJETIVOS

El objetivo general del curso es conseguir que al término del mismo las personas que asistan tengan un conocimiento básico de la lengua para entender y comunicarse en valenciano.

Como objetivos complementarios, llegar a conocer algo de la historia, tradiciones y fiestas populares de la Comunidad Valenciana. Asímismo estar en condiciones de localizarla geográficamente y poder visitar la ciudad con una guía.

PROGRAMA GENERAL

1.- Ja hem arribat: Situacio de Valencia.- Salutacions, presentacions, nacionalitat, gentilicis i països.- Els mitjans de transport.- Les vocals. El gènere de noms i adjtius.- Els nombres del 0 al 10.

2.- En familia: Els mebres de la familia, les relacions personals i familiars.- El nombre del substantiu.- Els articles definits i indefinits: Gènere i Nombre.– L´alfabet.- Ús de l´hora.- Preguntar l´hora.- Els verbs ser i viure.- Saber fer preguntes.- Els nombres del  11 al 30.

3.- Ací vivim: Les parts de la casa.- Els mobles, els objectes, domestics i els aliments.- Us de c/q i de

l´ impersonal: hi ha.- El diminutiu.- Els verbs posar, menjar, beure i voler.- Usar formules de cortesía: Preguntar com es troba algú, donar les gracies…

4.- Anem a clase: Els materials i les instal.lacions escolars.- Saber la quantitat de coses que hi ha.- Saber per a que servix alguna cosa.- El Diccionari.- Els colors.- Els dies de la setmana, els mesos de l´any, les estcions, la data i l´oratge.- Els colors.- Les contraccions.- Els demostratius.- La sil-laba.- Us de g/gu.- Els nombres del 40 al 100.- Els verbs fer i jugar.- Preguntar que esta fent algú.

5.- Anem a comprar: Les botigues.- Informar-se del que es ven en cada botiga.- Preguntar el preu de les coses.- Les parts del cos.- Els antonims 1.- Us de r/rr  .- Els verbs : comprar, tindre, correr i dormir.

6.- Ens divertim: – Les comarques.- Les activitats de temps lliure.- Mitjans de transport.- Saber desplaçar-se.- Us dels digrafs.- Els quantitatuis.- Els antonims 2.- Els verbs: anar, escriure i llegir.

DURACIÓN

El curso tiene una duración de 28 días. Los períodos de vacaciones son los mismos que en los cursos escolares: Fallas y Semana Santa.

FECHAS DE INICIO/FINALIZACIÓN

Del 6 de febrero al 17 de mayo de 2018

HORARIO

Martes y jueves de 16:30 a 17:45 pm

LUGAR DE INSCRIPCIÓN

LLoc de Vida: Calle Espartero Nº 50 – Burjassot